Stadwijk Bewindvoering

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Stadwijk Bewindvoering

Stadwijk Bewindvoering

Onze diensten

Beschermingsbewind

Stadwijk Bewindvoering helpt u met uw financiele administratie als u er zelf tijdelijk of blijvend niet uitkomt. Misschien bent u door een beperking of ziekte onvoldoende in staat om zelf uw financiën te beheren. Of door baanverlies of om een andere reden kunt u uw rekeningen niet meer kunt betalen en zijn er (problematische) schulden ontstaan. Misschien is sprake van een combinatie. Vaak leidt dit soort situaties tot een gevoel van machteloosheid of uitzichtloosheid. Beschermingsbewind kan in deze gevallen uitkomst bieden.

Met beschermingsbewind geeft u het beheer over uw financien uit handen. De professionele bewindvoerder van Stadwijk Bewindvoering brengt eerst structuur aan in uw financien, waardoor er inzicht ontstaat. Waar nodig worden verdere stappen gezet om de situatie te stabiliseren. Indien mogelijk is het doel van het bewind altijd uw zelfredzaamheid. Indien dit niet mogelijk is in uw situatie biedt het bewind rust en structuur.     

Bewindvoering of beschermingsbewind is een juridische maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken voor personen die het moeilijk vinden om hun eigen financiën te beheren, of die er niet meer toe in staat zijn. De bewindvoerder heeft tot taak het onder bewind gestelde vermogen te administreren, te beheren en te beschermen.     

Aanpak Beschermingsbewind

Na de aanmelding neemt Stadwijk Bewindvoering contact met u op voor een intakegesprek. We gaan dan in op uw persoonlijke situatie. Wat is de reden dat u bewind nodig heeft en zijn er schulden? Vervolgens leggen wij uit wat bewindvoering precies inhoudt en beslissen we samen of bewindvoering een oplossing kan zijn voor uw situatie. Is dat het geval, dan zullen wij samen een plan van aanpak maken. Voor een succesvolle bewindvoering is het van belang dat alle betrokkenen begrijpen wat er van ze wordt verwacht en wat ze van de ander mogen verwachten.
Als alle informatie compleet is stuurt Stadwijk Bewindvoering het verzoekschrift met bijbehorende stukken naar de rechtbank. Hierop volgt meestal een uitnodiging voor een zitting bij de kantonrechter, de termijn hiervoor is 6 tot 8 weken. Stadwijk Bewindvoering gaat natuurlijk met u mee naar de zitting bij de rechtbank. Het bewind vangt aan als Stadwijk Bewindvoering door de rechter als bewindvoerder wordt aangewezen.

Wat doet Stadwijk Bewindvoering  

De eerste taak van Stadwijk Bewindvoering is structuur aanbrengen in uw financiën. Dat is het verkrijgen van overzicht. De volgende fase is stabilisatie. Hieronder valt zowel inkomensuitbreidende maatregelen als schuldenbeperkende maatregelen. Bij inkomensuitbreiding kunt u denken aan de aanvraag van toeslagen en bijzondere bijstand. In het kader van schuldbeperking kan Stadwijk Bewindvoering schuldeisers aanschrijven (bij beheersbare schulden) of u begeleiden naar schuldhulpverlening. Het doel is om door de structuur en stabilisatie u zorgen uit handen te nemen en indien mogelijk u in staat te stellen op termijn uw financiën weer in eigen beheer te voeren.   
De hoofdtaak van Stadwijk Bewindvoering is uiteraard uw financiële administratie op orde brengen en uw inkomen en vermogen te beheren. Ook is Stadwijk Bewindvoering contactpersoon voor instanties. 
Bij de werkzaamheden van Stadwijk Bewindvoerder kunt u verder aan het volgende denken. De bewindvoerder:   

 • ontvangt uw inkomen en beheert uw vermogen
 • controleert of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt
 • controleert of u in aanmerking komt voor toeslagen en/of subsidies
 • stelt samen met u een budgetplan en een plan van aanpak op
 • opent een beheer en leefrekening
 • voert betalingen uit conform het budgetplan
 • begeleidt bij schuldhulpverleningstrajecten
 • doet de belastingaangifte box 1
 • betaalt de vaste lasten en rekening
 • doet kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen
 • doet aanvraag bijzondere bijstand
 • vertegenwoordigt u in en buiten rechte
 • is contactpersoon met diverse instellingen en instanties
 • legt jaarlijkse rekening en verantwoording af aan de kantonrechter
 • schrijft schuldeisers aan
 • ontvangt en verwerkt uw post

Bereikbaarheid

De bewindvoerder is voor cliënten direct telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 op het mobiele nummer 06 534 292 84, zowel telefonisch als via whatsapp. Buiten deze uren is het mogelijk om een bericht achter te laten waarna altijd binnen 24 uur contact wordt opgenomen. Tevens kan de bewindvoerder altijd schriftelijk en per e-mail benaderd worden. Indien noodzakelijk zal de bewindvoerder een afspraak met u maken voor de bespreking van financiële zaken.

Kwaliteit  

Als professioneel bewindvoerder is Stadwijk Bewindvoering benoembaar verklaard door de rechtbank. Dit betekent dat Stadwijk Bewindvoering voldoet aan de kwaliteitseisen van het van het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) van de rechtbank. Jaarlijks wordt er door het LKB getoetst - ondermeer door een audit van een accountant - of Stadwijk Bewindvoering nog aan de kwaliteitseisen is voldoet.

Hiernaast is Stadwijk Bewindvoering van de branchevereniging de NBBI (link naar www.nbbi.eu). De NBBI staat voor kwalitatieve bewindvoerders die:
 • benoembaar zijn als bewindvoerder door de rechtbank
 • aan de landelijke kwaliteitseisen van het LKB voldoen
 • Transparant zijn en kwaliteit nastreven
 • De branche naar een hoger niveau willen tillen

Mocht er onverhoopt tot een klacht ontstaan

Tarieven

Wat zijn de kosten van bewindvoering.
Er bestaan vaste tarieven voor professionele bewindvoerders. Die tarieven worden jaarlijks door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld en gepubliceerd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De bepaling van het tarief hangt af van de aard van de bewindvoering, is er sprake van een problematische schuld, en het aantal personen binnen uw huishouden dat onder bewind wordt gesteld.  

Indien u de kosten niet zelf kunt betalen is het mogelijk bijzondere bijstand bij de gemeente aan te vragen. Uiteraard doet Stadwijk Bewindvoering deze aanvraag voor u.

Bekijk de tarieven

Testamentair bewind

Testamentair bewind na overlijden
Bij testament is het mogelijk bewind in te stellen ten behoeve van een of meerdere van de erfgenamen of voor een deel van het vermogen.

Dit kan wenselijk zijn wanneer de erfgenaam in kwestie nog minderjarig is, of wanneer er sprake is van een situatie waarin de erfgenaam niet in staat is zijn/haar financiën in eigen beheer uit te voeren.
Ook is het mogelijk dit bewind voor een bepaalde tijd in te stellen, of te verbinden aan een bepaalde einddatum, bijvoorbeeld bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van de erfgenaam. 
Tenslotte is het mogelijk bewind in te laten stellen met een bepaald doel, bijvoorbeeld het nalaten van een deel van het vermogen aan een goed doel.

Met een professionele, onafhankelijke bewindvoerder bent u er zeker van dat de wensen zoals door u vastgelegd ook op deze manier worden uitgevoerd. Deze vorm van bewind vangt aan bij het overlijden van de erflater.

Testamentair bewind bij leven

Steeds meer mensen willen regie over hun eigen leven houden in het geval van ziekte of een situatie die eigen beheer niet langer mogelijk maakt. Dit kan via een zogenaamd levenstestament. In een dergelijk testament kunnen de wensen van iemand worden vastgelegd met betrekking tot (een deel van het) vermogen.

Veel mensen maken gebruik van een dergelijk testament om hun wil vast te leggen, maar ook om de naaste omgeving te ontzorgen met het oog op de toekomst. In dit geval wordt ook wel gesproken van een levensexecuteur. Deze levensexecuteur zorgt ervoor dat de wensen zoals opgenomen in het levenstestament nauwkeurig worden uitgevoerd. 

Bij testamentair bewind is geen tussenkomst van de rechter nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stadwijk Bewindvoering door middel van het contact formulier

Inkomstenbeheer   

Een bewindvoerder kan buiten de rechter om ook vrijwillig worden ingeschakeld. Dan is sprake van inkomstenbeheer. De rol is gelijk aan die van de bewindvoerder, maar de afspraken over de wederzijdse taken en verplichtingen en de vergoeding worden nu rechtstreeks tussen de rechthebbende en de bewindvoerder gemaakt, zonder tussenkomst van de rechter. Het doel is om door het financiële beheer uit handen te nemen, te ontzorgen en rust te brengen. Dit kan zowel in het geval van een positief als een negatief vermogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stadwijk Bewindvoering door middel van het contact formulier.    

Over mezelf

Stadwijk Bewindvoering is opgericht door Miyana Schenk.Na mijn Studie Nederlands recht ben ik jarenlang met succes werkzaam geweest in de advocatuur en daarna in het bedrijfsleven. Voor de oprichting van Stadwijk Bewindvoering was ik ondernemer in de juridische dienstverlening. In mijn bewindvoeringpraktijk draait het nog steeds om professionele dienstverlening. Door ingewikkelde regelgeving is het soms lastig geworden om de goede weg te vinden naar instanties en hulpmiddelen. Met de juiste kennis, een praktische inzet en doorzettingsvermogen maak ik het voor u weer overzichtelijk. 

Naast professioneel bewindvoerder ben ik ook jurist en gecertificeerd mediator. Ik kijk niet alleen naar uw financiën, maar naar uw totale rechtspositie en ik sta ik u in en buiten rechte bij. Het is mijn doel om rust te brengen in uw situatie. U kunt er zeker van zijn dat ik daar alles voor doe en steeds net dat stapje extra zet.    

Neem contact met ons op 

Vraagt u zich af wat Stadwijk Bewindvoering voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op Stadwijk Bewindvoering via whatsapp of telefoon op nummer 06 534 292 84 of vul het contact formulier in.

Share our website