Beschermingsbewind

 • Home
 • Informatiepagina's
 • Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Bewindvoering of beschermingsbewind is een juridische maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken voor personen die het moeilijk vinden om hun eigen financiën te beheren, of die er niet meer toe in staat zijn. De bewindvoerder heeft tot taak het onder bewind gestelde vermogen te administreren, te beheren en te beschermen.     

Aanpak

Na de aanmelding neemt Stadwijk Bewindvoering contact met u op voor een intakegesprek. We gaan dan in op uw persoonlijke situatie. Wat is de reden dat u bewind nodig heeft en zijn er schulden? Vervolgens leggen wij uit wat bewindvoering precies inhoudt en beslissen we samen of bewindvoering een oplossing kan zijn voor uw situatie. Is dat het geval zullen wij samen een plan van aanpak maken. Voor een succesvolle bewindvoering is het van belang dat alle betrokkenen begrijpen wat er van ze wordt verwacht en wat ze van de ander mogen verwachten.
Als alle informatie compleet is stuurt Stadwijk Bewindvoering het verzoekschrift met bijbehorende stukken naar de rechtbank. Hierop volgt meestal een uitnodiging voor een zitting bij de kantonrechter, de termijn hiervoor is 6 tot 8 weken. Stadwijk Bewindvoering gaat natuurlijk met u mee naar de zitting bij de rechtbank. Het bewind vangt aan als Stadwijk Bewindvoering door de rechter als bewindvoerder wordt aangewezen.

Wat doet Stadwijk Bewindvoering  

De eerste taak van Stadwijk Bewindvoering is structuur aanbrengen in uw financiën. Dat is het verkrijgen van overzicht. De volgende fase is stabilisatie. Hieronder valt zowel inkomensuitbreidende maatregelen als schuldenbeperkende maatregelen. Bij inkomensuitbreiding kunt u denken aan de aanvraag van toeslagen en bijzondere bijstand. In het kader van schuldbeperking kan Stadwijk Bewindvoering schuldeisers aanschrijven (bij beheersbare schulden) of u begeleiden naar schuldhulpverlening. Het doel is om door de structuur en stabilisatie u zorgen uit handen te nemen en indien mogelijk u in staat te stellen op termijn uw financiën weer in eigen beheer te voeren.   
De hoofdtaak van Stadwijk Bewindvoering is uiteraard uw financiële administratie op orde brengen en uw inkomen en vermogen te beheren. Ook is Stadwijk Bewindvoering contactpersoon voor instanties. 
Bij de werkzaamheden van Stadwijk Bewindvoerder kunt u verder aan het volgende denken. De bewindvoerder:   

 • ontvangt uw inkomen en beheert uw vermogen
 • controleert of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt
 • controleert of u in aanmerking komt voor toeslagen en/of subsidies
 • stelt samen met u een budgetplan en een plan van aanpak op
 • opent een beheer en leefrekening
 • voert betalingen uit conform het budgetplan
 • begeleidt bij schuldhulpverleningstrajecten
 • doet de belastingaangifte box 1
 • betaalt de vaste lasten en rekening
 • doet kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen
 • doet aanvraag bijzondere bijstand
 • vertegenwoordigt u in en buiten rechte
 • is contactpersoon met diverse instellingen en instanties
 • legt jaarlijkse rekening en verantwoording af aan de kantonrechter
 • schrijft schuldeisers aan
 • ontvangt en verwerkt uw post

Bereikbaarheid

De bewindvoerder is voor cliënten direct telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 op het mobiele nummer, zowel telefonisch als op whatsapp. Buiten deze uren is het mogelijk om een bericht achter te laten waarna altijd binnen 24 uur contact wordt opgenomen. Tevens kan de bewindvoerder altijd schriftelijk en per e-mail benaderd worden. Indien noodzakelijk zal de bewindvoerder een afspraak met u maken voor de bespreking van financiële zaken.

Kwaliteit  

Als professioneel bewindvoerder is Stadwijk Bewindvoering benoembaar verklaard door de rechtbank. Dit betekent dat Stadwijk Bewindvoering voldoet aan de kwaliteitseisen van het van het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) van de rechtbank. Jaarlijks wordt er door het LKB getoetst, ondermeer door een audit van een accountant, of Stadwijk Bewindvoering nog aan de kwaliteitseisen is voldoet.
Hiernaast is Stadwijk Bewindvoering van de branchevereniging de NBBI (link naar www.nbbi.eu). De NBBI staat voor kwalitatieve bewindvoerders die:
 • benoembaar zijn als bewindvoerder door de rechtbank
 • aan de landelijke kwaliteitseisen van het LKB voldoen
 • Transparant zijn en kwaliteit nastreven
 • De branche naar een hoger niveau willen tillen

Tarieven

Wat zijn de kosten van bewindvoering.
Er bestaan vaste tarieven voor professionele bewindvoerders. Die tarieven worden jaarlijks door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld en gepubliceerd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De bepaling van het tarief hangt af van de aard van de bewindvoering, is er sprake van een problematische schuld, en het aantal personen binnen uw huishouden dat onder bewind wordt gesteld.  

Indien u de kosten niet zelf kunt betalen is het mogelijk bijzondere bijstand bij de gemeente aan te vragen. Uiteraard doet Stadwijk Bewindvoering deze aanvraag voor u.

Bekijk de tarieven
 

Share our website